Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

MITT VALG!

Om MITT VALG

Om MITT VALG

Barnehager, grunnskole og videregående skoler. MITT VALG er for alle, støttet av Lionsklubbene i Norge.

Vår visjon

Gode valg for et bedre samfunn

Vårt formål

MITT VALG! gir barn og unge trygghet og kompetanse til å ta selvstendige valg og til å samhandle med andre.

Hva vi er

MITT VALG er et program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

MITT VALG skal gi barn og unge et grunnlag for å ta gode valg. Hensikten er å forebygge risikoatferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler. Dette er med på å skape et godt og trygt klassemiljø, som også er forutsetningen for god faglig læring.

Det er viktig å satse så tidlig som mulig på forebyggende arbeid. Hvis vi tidsnok kan bygge gode holdninger hos barn og unge, kan mange store problemer unngås, både for de unge selv og for alle som står rundt. Identitetsutvikling, sosial tilhørighet og mestringsevne er viktige elementer i dette arbeidet.

Programmet eies av stiftelsen”Det er mitt valg”, som er en del av Lions Norge. Stiftelsen er ansvarlig for utvikling, skolering og evaluering av programmet. Selve programmet er basert på Lions Quest, opprinnelig utviklet av det pedagogiske instituttet Quest International i USA. I dag er dette opplegget i bruk over store deler av verden.

Målene for MITT VALG

Gjennom langsiktig og systematisk bruk av MITT VALG!

  • utvikler barn og unge god sosial og emosjonell kompetanse
  • bygger barn og unge relasjoner og utvikler vennskap
  • forteller barn og unge om opplevelser og erfaringer
  • bygges det gode og inkluderende lærings- og fritidsmiljøer

Utfordringer i dagens samfunn

Presset på unge mennesker er stort i vårt samfunn. Det er fokus på prestasjoner, konkurranse og vellykkethet. I noen miljøer stilles det store krav til å gjøre de”riktige” tingene. Og de nye sosiale mediene gjør det mulig å spre meninger og rykter i stort omfang.

Barn og unge lever sitt eget liv. Ingen kan være tilstede og gi råd i alle vanskelige situasjoner. Men vi kan gjøre en innsats for å gi dem god selvfølelse og gode holdninger som hjelper dem å gjøre det riktige valget i det avgjørende øyeblikket. Ny forskning viser at det er en sammenheng mellom elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse og gode skoleresultater. På noen skoler der slike programmer er i bruk er det målt en bedring på 11 prosent på tester av fagkunnskaper! Det er forskningssenteret CASEL ved universitetet i Illinois som har utført forskningen. Ett av de programmene som forskerne anbefaler er Lions Quest, det programmet som det norske undervisningsopplegget MITT VALG bygger på.

Fleksibelt og brukervennlig

MITT VALG er teori- og forskningsbasert, med elementer som sosiale, emosjonelle, kognitive og atferdsmessige ferdigheter. Fokus er på hele læringsmiljøet, der dilemmaer rundt valgsituasjoner og gruppepress blir tatt opp. Programmet er utformet slik at det både kan brukes alene og suppleres med andre programmer dersom det er behov for å arbeide med spesielle problemstillinger.

Skole og barnehage er arenaer for både sosial og faglig læring. Det er viktig at barn og unge mestrer disse arenaene. Forebyggende arbeid når det gjelder mobbing, helse og destruktiv atferd må integreres i den daglige virksomheten.

Slik jobber vi

  • Personalet i barnehager og på skoler + trenere og tillitsvalgte i idrettslag tilbys grunnskolering av sertifiserte MITT VALG-instruktører før de tar opplegget i bruk for barn og unge.
  • Etter 6 – 9 mnd. arrangeres det oppfølgingskurs med tanke på veiledning og erfaringsdeling.
  • Materiell, som er lett å ta i bruk rett etter kurset, er inkludert i skoleringen.
  • Lokale Lions-klubber er oftest samarbeidspartnere når det gjelder planlegging og gjennomføring av kurs.
  • Med innsamlede midler betaler lokale Lionsklubber og Lions Norge største delen av grunnkurset, oppfølgingskurset og materiell. Det forutsettes at det tegnes en treårig avtale der skolen/barnehagen/idrettslaget forplikter seg til systematisk bruk av programmet.
  • Programmet er tilpasset Kunnskapsløftet i skolen og gjeldende rammeplan for barnehagen.

MITT VALG er av Utdanningsdirektoratet plassert i den gruppen programmer som kan vise ”dokumenterte resultater”. Programmet er støttet av Helsedirektoratet.

Les mer på www.determittvalg.no

logo_pattern