Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > FAQ - spørsmål og svar - "De glemte barna"
FAQ - spørsmål og svar -  "De glemte barna"

FAQ - spørsmål og svar - "De glemte barna"

I forbindelse med prosjektet «De glemte barna» har det kommet en del spørsmål. Her kan du lese våre svar.

Først av alt vil vi takke for mange positive tilbakemeldinger om prosjektet. Katastrofen i og rundt Syria berører oss alle gjennom media hver eneste dag. Vi ser barn som vokser opp i teltleir uten noe tilbud om annet enn å overleve. Ingen skolegang. Barn som har opplevd krig på nært hold og som har mistet en eller flere av sine nærmeste. Vi ser barn som fryser i hjel. Vi ser barn som drukner på veien etter et trygt liv. Strømmen av flyktninger gjennom Europa og helt opp til Norge berører oss direkte gjennom flyktningmottak som plasseres i våre nabolag.  Det er likevel et fåtall som har ressurser til å flykte videre, de fleste er i leirer i nærområdene og venter på at krigen skal ta slutt. Hva en oppvekst i en flyktningleir gir av traumatiske skader og opplevelser kan vi ikke forestille oss.

Som humanitær organisasjon kan vi ikke bare se på det som skjer. Flyktningene trenger vår hjelp, der de er og de trenger det nå.  Lions i USA, Europa og resten av verden er allerede godt i gang med en rekke aktiviteter i forskjellige nærområder rundt Syria. Og mange norske klubber har allerede engasjert seg i arbeidet for flyktningene. Gjennom prosjektet «de glemte barna» ønsker vi å legge til rette for at våre klubber og medlemmer kan samles om en humanitær innsats i Lions regi, og ikke indirekte gjennom støtte til andre organisasjoner.

Landsomfattende aksjoner og katastrofer

Vår arbeidsordning §9 og §10 sier at landsomfattende aksjoner ikke bør avholdes oftere enn hvert 4. år. Med ett unntak; katastrofer. For katastrofer kan Guvernørrådet i tiden mellom to riksmøter forespørre klubbene om tillatelse til å oppfordre alle landets klubber til å gå inn for aksjonen. For å kunne kalle det en landsomfattende aksjon og å kunne kommunisere om dette til klubbene kreves det 2/3 positivt flertall av de innkomne svar.

Krigen i Syria, og de menneskelige lidelsene denne medfører, er den største humanitære katastrofen etter andre verdenskrig.

Det er viktig for oss å presisere at all økonomisk støtte til dette prosjektet er frivillig. Dette er ikke et nytt Sight-First prosjekt eller en Røde Fjær innsamling, men en mulighet til å være med å bidra overfor de som er direkte rammet og på flukt fra krigen i Syria.

Støtte fra Guvernørrådet

Både innsamlingsaksjonen og prosjektet slik det er presentert har sterk støtte i både sittende og påtroppende Guvernørråd.

Hva vi ber om i meldingen som har gått ut

I forespørselen og informasjonen som har gått ut til klubbene 1.juni i år ber Guvernørrådet om støtte til å kalle dette en landsdekkende aksjon og til å kunne kommunisere videre om aksjonen overfor klubbene. Vi ber altså ikke om noen forpliktende økonomisk støtte fra klubbene.  Vi vet at mange er opptatt av katastrofen og situasjonen for flyktningene, og vil med dette prosjektet gi klubbene og medlemmene mulighet til å yte sin bistand gjennom egen organisasjon.

Om innsamlingsbeløpet kr.10 mill og hvordan dette forplikter klubbene

Mange av spørsmålene som har kommet er knyttet til summen på 10 mill og om hvordan det å gi sin støtte til prosjektet forplikter klubbene. Det å gi sin tilslutning til prosjektet er ikke å se på som en bindende økonomisk forpliktelse for klubbene. Ved å støtte prosjektet i denne runden gir dere oss mulighet til å kalle dette en landsdekkende aksjon og å informere klubbene bredt.

Vi har, etter et grundig forprosjekt, og i dialog med andre hjelpeorganisasjoner i nærområdene identifisert inntil 3 ulike prosjekt i prioritert rekkefølge. Prosjektets størrelse og aktiviteter vil styres i forhold til hvor mange penger vi klarer å samle inn, og summen på 10 millioner er et anslag på kostnadene for å gjennomføre alle delprosjekt som er skissert. Dette er et mål vi mener er realistisk over et par år om vi ser hva de har fått til i Sverige. Det er også viktig å presisere at prosjektet i tillegg vil søke støtte som et NSR prosjekt og støtte fra LCIF. I tillegg vil vi søke støtte fra norske myndigheter, bedrifter og andre privatpersoner. Summen på 10 mill er altså ikke å se på som en sum som skal fordeles på våre medlemmer gjennom denne aksjonen. I Sverige har man samlet seg om en bøsseinnsamling som innbrakte ca 4 mill SEK. Aksjonen ble gjennomført i 4 av 10 distrikt. Kanskje dette også er noe vi kan gjennomføre på frivillig basis i Norge.

Videre informasjon om prosjektet

I første omgang ønsker vi å få klubbenes godkjenning av prosjektet. Det vil så bli informert fortløpende om prosjektets fremdrift både hva gjelder innsamlet beløp og status i hvert enkelt delprosjekt.

Kontakt oss

Vi håper vi med dette svarer på de spørsmålene som har dukket opp, for flere spørsmål eller kommentarer er dere hjertelig velkommen til å kontakte oss:

Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen mob: 90626000 e-post:  karne-s@online.no

Prosjektet:

Ansvarlig for kommunikasjon: Annette Pemmer mob: 99418500 e-post: annettepemmer@hotmail.com

Prosjektleder: Svein Berntsen mob: 45002600 e-post: svein@svebinvest.no

Øvrige i prosjektgruppen:

Ansvarlig for oppfølging av aktiviteter i Libanon: MD IRC Nils Ørum, mobil 99527817, e-post: nilsor@altiboxmail.no

Ansvarlig for PR, Einar Lyngar, mobil 95056456, epost: einar@lyngar.no

Ansvarlig for dialog og søknad om økonomisk støtte, LCIF-koordinator Morten Singsaas, mobil: 900 55 001, e-post: mosi@online.no

Lenker