Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Klubbkomiteer

Overskrift

Alle lionsklubber skal ha nedsatt komiteer for å dekke ulike aktiviteter.

Komiteene skal ha en leder som er valgt eller utpekt av presidenten. Hvilke komiteer den enkelte klubb ønsker å ha, velger en ut fra de aktiviteter en har og hvor mye en ønsker å dele det opp. Målet er at alle medlemmene i klubben skal være med i en komité og at komiteene er aktive.

Alle komiteer skal ha en beskrivelse om hva som er hensikten med komiteen, hva som er målet for neste fiskalår og hvem som er medlem av komiteen.Nedenfor nevnes eksempler på komiteer klubbene kan etablere. Listen er nødvendigvis ikke fullstendig da klubbene står fritt hvordan de ønsker å organisere sin virksomhet.

Aktivitetskomité

Aktivitetskomiteen har til oppgave å planlegge og gjennomføre aktiviteter i klubbens regi, enten dette er inntektsgivende aktiviteter eller andre typer.

Arrangementskomité

Dette kan være en komite med ansvar for planlegging og gjennomføring av for eksempel sosiale arrangementer i og for klubbens medlemmer.

Medlemskomité

Medlemskomiteen skal sikre at klubben får vervet nye medlemmer. Like viktig er det for komiteen å fokusere på medlems- og klubbutvikling slik at medlemmene ikke slutter.

Programkomité

Denne komiteen kan til oppgave å utarbeide program for klubbmøtene i samarbeid med styret og presidenten. Dette arbeidet kan også utføres av en egen klubbmester.

Forebyggende arbeid

Dette er et arbeid som kan ivaretas enten av en komité eller av en kontaktperson.

Her er det en fordel å ha litt kunnskap om emnet, og vedkommende bør være engasjert i arbeidet mot narkotika.

”Mitt valg” er et viktig tilbud til skoleverket, og det er viktig at klubben har et nært samarbeid med de lokale skolene for å få lærere og ansatte i barnehavene på kurs. Dette er også en aktivitet som er godt egnet for en soneaktivitet der dette er geografisk hensiktsmessig.

”Tulipandagen” avholdes hvert år, gjerne siste lørdagen i april. Utdeling av tulipaner skjer som ”kvittering” for mottatte bidrag i den felles kampen mot stoff. Det er viktig å være bevisst at Tulipandagen også skal bidra til en sterk profilering av Lions ved at alle medlemmer i hele landet er synlige samtidig.

PR og informasjon

Dette kan ivaretas av en komite eller en ressursperson med kompetanse og evner innen faget. Det er viktig å markedsføre våre tiltak gjennom media, og publikum må vite hvordan vi har disponert de pengene de har bidratt til at vi har fått inn. ”Synlighet” er et stikkord også i denne sammenhengen. Alle større aktiviteter bør inneholde en plan for markedsføring og mediedekning.

Valgkomité

Valgkomiteen skal sikre at klubbens tillitsvalgte velges innen angitt tidsfrist. De også passe på at flest mulig av medlemmene blir valgt til et verv i klubben.

En del klubber har funnet det formålstjenlig at visepresidenten er eneste kandidat til vervet som ny president. Det kan derfor være naturlig at denne da er med i valgkomiteen, og gjerne sammen med sittende president og foregående års president.

Internasjonalt arbeid

Det bør være en komité eller en kontaktperson for internasjonalt arbeid i klubben. Dette for å sørge for et mer aktivt engasjement mot dette området og for å kunne følge opp sone-, distrikts- og MD-aktiviteter i tillegg til klubbens eget engasjement.

Ungdomsarbeid

Dersom klubben satser på ungdomsutveksling, bør det velges en representant for dette arbeidet.

IT komité

Klubben bør ha en IT ansvarlig med ansvar for klubbens hjemmesider. Denne vil også kunne bistå medlemmene i å ta bruk klubbens hjemmeside og utnytte medlemsregisteret. For noen klubber kan det være aktuelt å ha en egen komite innen området.