Min Lions

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Verv som skal velges på Riksmøte 2018
Verv som skal velges på Riksmøte 2018

Verv som skal velges på Riksmøte 2018

Les om vervene som skal velges på Lions Norges Riksmøte 2018 på Gardermoen. Søknadsfrist 1. februar 2018.

Assisterende Guvernørrådsleder (AGRL)

Dette vervet krever et tidligere verv som distriktsguvernør (DG)

 • AGRL møter i Guvernørrådet.
 • AGRL skal lede arbeidet med langtidsplan.
 • AGRL er medlem av guvernørrådets arbeidsutvalg (AU)
 • AGRL utfører guvernørrådsleders (GRL) oppgaver dersom denne midlertidig ikke kan ivareta disse.

Leder for narkotikabekjempelse (MD-NAC)

 • MD-NAC velges av Riksmøte etter innstilling fra multippeldistriktets valgkomité.
 • Funksjonstiden er 2 år og løper fra 1. juli det året valget har funnet sted til 30. juni to år etter valget. Personen kan gjenvelges en -1- gang.
 • Som MD-NAC bør fortrinnsvis velges et medlem som tidligere har vært distriktsguvernør eller leder for forebyggende og holdningsskapende ungdomsarbeid (mot rus og mobbing) på distriktsnivå (NAC) eller har / har hatt et yrke som naturlig kvalifiserer til dette verv.
 • MD-NAC er administrativt ansvarlig overfor Guvernørrådet med Guvernørrådsleder som sin nærmeste overordnede.  (Se lov MD 104)

Leder for internasjonalt arbeid (MD-IRC)

 • Som MD-IRC bør fortrinnsvis velges et medlem som tidligere har tjenestegjort som Distriktsguvernør eller Leder for internasjonalt arbeid på distriktsnivå (IRC)
 • MD-IRC er styremedlem i Lions Aid Norway (LAN)
 • MD-IRC skal sørge for at informasjon om tiltak og prosjekter i andre land når frem til klubbene gjennom Distriktsguvernørene, distriktenes IRC’er og «LION», norsk utgave.
 • MD-IRC skal gjennom distriktenes IRC’er arbeide aktivt for å få klubbene interessert i IR-arbeidet.
 • Ved alle prosjekter og større aktiviteter hvor MD-IRC har ansvar for gjennomføring, planlegging og koordinering, skal det utarbeides opplegg for markedsføring, presse- og informasjonsvirksomhet i samarbeid med MD 104’s PR- og infoansvarlig. Dette skal omfatte både riksdekkende opplegg og opplegg som klubbene kan bruke lokalt.
 • Funksjonstiden for MD-IRC er to år og løper fra 1. juli det året valget har funnet sted til 30. juni to år etter valget. Personen kan gjenvelges en -1- gang (se lov for MD104.

Et medlem til Lovkomiteen

 • Multippeldistriktet skal ha en lovkomite som skal bestå av tre personer, hvorav en skal være jurist.
 • Lovkomiteen er kun ansvarlig overfor Riksmøtet, men rapporterer mellom to riksmøter til Guvernørrådet. Lovkomiteens leder eller den han gir fullmakt møter i Guvernørrådsmøte etter innkalling.
 • Lovkomiteens leder skal være kjent med multippeldistriktets og internasjonalt lovverk. Lederen skal ha vært distriktsguvernør.
 • Komiteens medlemmer har en funksjonstid på tre år. Komiteen konstituerer seg selv. Et medlem trer ut hvert år. Medlemmene kan gjenvelges en gang.
 • Lovkomiteen har ansvaret for at multippeldistriktets lover og arbeidsordning til enhver tid er i overensstemmelse med det internasjonale lovverket.

Et varamedlem til Kontrollkomiteen (KK)

 • Multippeldistrikt 104 (MD 104) skal ha en kontrollkomite.
 • KK er underlagt og oppnevnt av Riksmøtet.
 • KK er MD 104s kontrollorgan og skal føre kontroll med MDs styrende organer og den daglige ledelse.
 • KK er uavhengig av revisor, men utøver sin funksjon i samarbeid med revisor.
 • KK er selvstendig i forhold til Guvernørrådet (GR) og alle ledd av organisasjonen.
 • KK skal ha 3 medlemmer og det velges 1 vararepresentant. Alle har 3 års funksjonstid og ordinært går et av de faste medlemmene ut av KK hvert år. Et medlem kan maksimalt ha 6 års sammenhengende funksjonstid.

Som medlem kan ikke velges personer som er tilsatt i administrasjonen eller har sentrale verv i organisasjonen inneværende år, jf. Lovens § 17.7 jf. § 17.4 a- j, eller har hatt slike funksjoner / verv i de 3 siste år.

Komiteen skal ved utvalgskontroll kontrollere organisering og gjennomføring av vedtak i GR og RM, herunder bevilgninger, blir gjennomført/benyttet som forutsatt. På samme måte skal komiteen kontrollere at aktiviteter/tiltak er forankret i vedtak.

Et medlem til Valgkomiteen

 • Valgkomiteen er underlagt Riksmøtet med Guvernørrådet som nærmeste overordnede.
 • Multippeldistriktets valgkomité skal arbeide aktivt for å finne godt egnede kandidater til de ulike tillitsverv som skal besettes ved valg på Riksmøtet. Det skal legges spesiell vekt på å finne kandidater som har gode faglige forutsetninger for å fylle de ulike verv.
 • Navn på de kandidater som ønskes foreslått, meddeles vedkommende kandidats klubbpresident - med anmodning om at klubben fremmer forslag herom innen den fastsatte frist. 
 • Sekretariatet videresender forslagene snarest mulig etter fristens utløp til lederen i valgkomiteen. Valgkomiteen skal snarest mulig etter forslagsfristens utløp legge frem sin innstilling. Dersom det er flere kandidater til samme funksjon, skal valgkomiteen prioritere sin innstilling. Det er valgkomiteens plikt å forvisse seg om at de foreslåtte kandidater er forespurt, og at de har sagt seg villige til å påta seg vervet.
 • Multippeldistriktets valgkomité skal i Riksmøtet grunngi sin prioritering ut fra faglige kriterier.

Send inn forslag

Vi håper på mange gode kandidater! Forslag sendes til Lionskontoret på post@lions.no innen 1. februar 2018.

Kontakt

Har du spørsmål, ta kontakt med Valgkomiteen 2017/18: