Min Lions

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Forslag til Riksmøte
Forslag til Riksmøte

Forslag til Riksmøte

Tidsfrist for forslag til Riksmøte er 1. februar (poststemplet).

Kravene til forslag er formulert i Lov for Multippeldistrikt 104 §17. Her er et utdrag fra loven:

§  17    

  1. Guvernørrådet skal sende alle klubbene en orientering om tid og sted for Riksmøtet, samtidig som det skal minne om fristene for forslag som ønskes behandlet.
  2. Forslag til saker som ønskes behandlet på riksmøtet, må fremsettes av en klubb, guvernørrådet eller komité nedsatt/valgt av Riksmøtet og være mottatt i sekretariatet innen 1. februar.
  3. Et hvert forslag som har økonomiske konsekvenser for multippeldistriktet, distrikter eller den enkelt klubb, skal vedlegges et overslag over beregnede kostnader/inntekter.
    Et omtrent likelydende forslag, som er behandlet av et riksmøte, kan ikke fremmes igjen på de to påfølgende riksmøter, med unntak av personvalg,eller hvis forslaget har vesentlige endringer.                                  
  4. Lovforslag skal forelegges Lovkomiteen som avgir uttalelse til Guvernørrådet (jfr. § 12, punkt 4).
    Dette behandler alle forslag og gir sin innstilling overfor Riksmøtet.
  5. Innkalling til Riksmøtet med dagsorden, beretninger, regnskap, innkomne forslag og budsjettforslag sendes til klubbene senest 45 dager før Riksmøtet.