Min Lions

Medlemskap

Forsiden > Medlemssenter > Klubbhåndbok > Medlemskap > Medlemskategorier

Medlemskategorier

Her finner du informasjon om de ulike medlemskategoriene.

Begrensninger

Det er ikke anledning til å ha medlemskap i mer enn en lionsklubb ad gangen, unntatt ved æresmedlemskap og assosiert medlemskap.

Aktivt medlem:

Medlemmer i denne kategorien har alle rettigheter og plikter som et medlemskap medfører. Rettighetene omfatter blant annet:

  • valgbarhet i alle tillitsverv i organisasjonen, såfremt vedkommende forøvrig er kvalifisert til vervet, og
  • rett til å avgi stemme i saker som krever avstemning blant medlemmene.

Pliktene omfatter blant annet:

  • regelmessig deltagelse i klubbens aktiviteter og møter
  • betaling av kontingent (nasjonale og internasjonale) og andre økonomiske forpliktelser til rett tid
  • gjennom sin framferd å bidra til å opprettholde det gode omdømmet Lions har

Permittert medlem:

Medlemmer i denne kategorien kan eksempelvis være midlertidig fraflyttet stedet, ha nedsatt helse eller andre legitime årsaker, som fører til at vedkommende i en periode ikke lenger delta regelmessig i klubbens virke.

Klubbens styre kan innvilge permisjon for 6 måneder ad gangen.

Permitterte medlemmer har ikke anledning til å stille til valg eller bli oppnevnt til verv i noen del av organisasjonen, ei heller avgi stemme i fora utenfor klubben.

Klubben fastsetter medlemskontingenten for permitterte medlemmer, som blant annet skal omfatte kontingent til den internasjonale delen av organisasjonen (LCI), multippeldistriktet og eget distrikt.

Æresmedlem:

Dette er en person som ikke direkte er medlem av noen klubb, men som har utvist spesiell stor innsats for en klubb eller for samfunnet, og som klubbens således har hedret.

Et æresmedlem har anledning til å delta i klubbens møter, men innehar ingen av de privilegier som aktive medlemmer har.

Klubben betaler innmeldingsavgift og kontingenter (internasjonal og distrikt) for æresmedlemmer.

Privilegert medlem:

Medlemmer i denne kategorien har vært Lionsmedlem i minst 15 år, men på grunn av nedsatt helse, høy alder eller andre legitime årsaker, kan vedkommende ikke lenger delta regelmessig i klubbens virke.

Privilegerte medlemmer betaler kontingent, som også skal dekke internasjonal og nasjonal kontingent. Vedkommende har stemmerett og forøvrig de privilegier som medlemskap medfører, dog ikke retten til å motta tillitsverv innen organisasjonen.

Noen klubber bruker "Seniormedlem" som betegnelse i stedet for ”Privilegert medlem”.

Livsvarig medlem:

Kravene til å kunne bli "Livsvarig medlem" er enten

  • å ha innehatt et aktivt medlemskap i minst 20 år, og i denne tiden utvist stor innsats for klubben og / eller samfunnet eller organisasjonen, eller
  • å ha fylt 70 år og vært Lionsmedlem i minst 15 år, eller
  • å lide av en alvorlig sykdom

Klubben må gi sin anbefaling overfor Hovedkontoret i Oak Brook og innbetale USD 650,- til Lions internasjonale konto i Oslo (bruk eget skjema). Beløpet er til dekning av all fremtidig internasjonal kontingent.

For «Livsvarig medlem» må det imidlertid svares de nasjonale kontingenter som klubb, distrikt og multippeldistrikt måtte bestemme.

Det forutsettes at Det internasjonale styret godkjenner medlemskapet.

"Livsvarig medlem" har de samme rettigheter og plikter som gjelder for "Aktiv medlem". Medlemmet inngår i ”sekundærklubbens” medlemsoversikt/-tall.

"Livsvarig medlem", som ønsker overføring til annen klubb og som inviteres til medlemskap i denne, skal automatisk bli "Livsvarig medlem" av den nye klubben.

Assosiert medlem:

Assosiert medlem innehar sitt aktive primærmedlemskap i én klubb, men på grunn av arbeid eller ved å være bosatt et annet sted enn i primærklubbens område, vil vedkommende ikke kunne delta regelmessig i klubbens møter og aktiviteter. Det kan da være naturlig å tilby et sekundærmedlemskap, assosiert medlemskap, i en annen lionsklubb. Medlemskapet vurderes en gang i året.

Assosiert medlem har stemmerett i klubbsaker i «sekundærklubben», men kan ikke representere denne utad, ei heller ha komitéverv i klubben.

Et assosiert medlem skal betale internasjonal-, nasjonal og distriktskontingent gjennom den klubben hvor vedkommende er aktivt medlem og ikke gjennom sekundærklubben. Det er imidlertid vanlig at sekundærklubben innkrever en kontingent som gjelder drift av klubben.

Medlemmet inngår ikke i ”sekundærklubbens” medlemsoversikt/-tall.

Tilknyttet medlem:

Kvalifisert person som for tiden ikke har mulighet for å delta som aktivt medlem, men som vil støtte klubben og dens aktiviteter og være tilknyttet klubben. Tilknyttet medlemskap oppnås gjennom invitasjon.

Et tilknyttet medlem har stemmerett i de klubbmøtene vedkommende er til stede, men kan ikke være delegat fra klubben i distriktsmøter, riksmøter eller Convention.

Et tilknyttet medlem kan ikke inneha verv på klubbplan, distriktsplan eller multippel-distriktsplan.

Vedkommende må betale de kontingenter klubben bestemmer, blant annet nasjonal og internasjonal kontingent.

Familiemedlemskap

Dette medlemskapet gjelder for personer som er i familie med et aktivt Lionsmedlem og som bor i samme husstand. Medlemskapet forutsetter medlemskap i samme klubb. Med familie menes foreldre, barn, ektefeller, tanter og onkler, søskenbarn, besteforeldre, svigerforeldre og juridiske pårørende.

Familiemedlemmer utover hovedmedlem betaler halv kontingent til LCI og til Lions Norge (MD104). Når det gjelder kontingent til distrikt og klubb, er det opp til disse å fastsette denne

Venner av Lions:

Dette er en mulighet for enkeltpersoner og bedrifter å støtte Lions arbeid gjennom et støttemedlemskap. Les mer: http://www.lions.no/Medlemssenter/Klubbhaandbok/Rekruttering/Venn-av-Lions