Min Lions

Klubbutvikling

Etablere ny klubb

Distriktsguvernøren er ansvarlig for stifting av nye klubber innen sitt distrikt. Distriktsguvernøren har et nært samarbeid med distriktets leder for medlemsutvikling (GMT) og multippeldistriktets leder for medlemsutvikling (MD-GMT) i dette arbeidet.

Når en lionsklubb ønsker å stifte en ny klubb, skal distriktsguvernøren kontaktes i forkant. Guvernøren gis hva vi kaller ”Extensionrett”, som innebærer at arbeidet med etableringen skal være avsluttet i løpet av lionsåret. Dersom arbeidet ikke har ført til stiftelsesmøte, må ny extensionrett søkes av neste års guvernør.

Det er viktig å merke seg at fadderklubbens utgifter med stifting av ny lionsklubb skal belastes klubbkassa og ikke aktivitetskassa.

Det er mange måter å komme frem til stifting av en ny klubb på. Forholdene er forskjellige fra sted til sted.

Når en Lionsklubb har fått extensionrett, nedsettes et utvalg på 2 medlemmer, som blir den nye klubbens personlige faddere. En av dem bør være ”Guiding Lion” for den nye klubben. Disse to bør ha et godt kjennskap til organisasjonen i sin alminnelighet og til klubbarbeid i særdeleshet. ”Guiding Lion” er ”veileder” for den nye klubben, og bør delta i alle dens styre- og medlemsmøter det første året.

Når utvalget har funnet frem til en del ”nøkkelpersoner” på det nye stedet, bør det innkalles til et kontaktmøte.

I dette møtet bør det orienteres om organisasjonen og arbeidet i den enkelte lionsklubb.

Nøkkelpersonene, som forutsettes å ha et visst kjennskap til folk på stedet der klubben skal stiftes, prøver så å finne frem til nok folk for at en ny klubb kan bli en realitet. Det må være minst 20 medlemmer for å få klubben godkjent.

Når man så har minimum 20 personer, kan det avholdes ”stiftelsesmøte”, der man blir enige om å starte ny klubb.

Lionskontoret i Oslo og MD-GMT skal kontaktes i god tid før stiftelsesmøtet avholdes, ettersom en del praktiske ting som skal ordnes herfra på vegne av guvernøren. Blant annet vil fadderne få tilsendt nødvendige papirer og informasjoner i sammenheng med dette møtet.

Stiftelsesmøtet blir enige om navnet på klubben. Det er vanlig at klubbens navn blir det samme som kommune- / bynavnet. Er det en eller flere klubber i kommunen / byen fra før, skal det gis en tilføyelse til navnet.

Dernest velges styre for den nye klubben, og man bestemmer når og hvor klubbmøter skal avholdes. Det er viktig å informere de nye medlemmene om hva medlemskapet koster, både hva tid og penger angår.

Stiftelsesmøte bør avholdes innen 30. juni.

Det er faddernes plikt å sørge for at lionskontoret får tilsendt de nødvendige papirene i utfylt stand, slik at lionskontoret i Oslo kan få søkt Hovedkontoret i Oak Brook om godkjennelse av den nye klubben.

Den nye klubbens stiftelsesdato, ”charterdato” er den dagen Hovedkontoret godkjenner den nye klubben.

Det skal betales innmeldingsavgift til Oak Brook vedrørende stiftingen. Lionskontoret legger ut disse pengene for ikke å forsinke godkjenningsprosessen, og for at den nye klubbens kasserer skal få tid på seg til å innkassere beløpet fra hver enkelt.  Avgiften er US$ 30.- pr medlem, eller US$ 20 dersom medlemmet kommer fra annen lionsklubb.

Medlemskontingenten til Oak Brook løper fra måneden etter innmelding. Til MD 104 og distrikt betales det ikke kontingent det halvåret klubben stiftes og halvåret etter.

Man går så i gang med å forberede ”Charter Night”, der klubbens Charterbrev skal over-rekkes sammen med medlemssertifikat til hvert av medlemmene.

Denne festen avholdes tidligst 3 måneder etter at stiftelsespapirene er avsendt, ettersom det er en del materiell som Hovedkontoret vil sende til den nye klubben i mellomtiden

Charterfesten bør gjøres så rimelig som mulig, dog i litt høytidelige former. Distrikts-guvernøren inviteres til å dele ut charterbrevet og sertifikatene. I tillegg er det vanlig å invitere soneleder, medlemmene i fadderklubben og representanter fra sonens klubber.

Hvis kommunens ordfører eller andre som ikke er medlem i Lions inviteres til festen, er det naturlig at klubben betaler kuvertprisen for disse. Alle lionsmedlemmer betaler selv sin kuvertpris for seg og sin ledsager.

Det er flere måter å arrangere en Charteroverrekkelse på. En måte er at man foretar denne høytidelige delen før man går til bords.

Presidenten i fadderklubben kan eksempelvis være ”seremonimester Seremonimester ønsker velkommen til overrekkelsen, og sier i korte ordelag litt om betydningen av at ”når vi er flere, kan vi utrette mer”, at vi sammen kan påta oss oppgaven med å gjøre tilværelsen noe lettere for våre medmennesker og at det er et privilegium å være medlem av Lions.

Den ene av fadderne leser så Lions etiske Norm og den andre leser Lions mål.

Distriktsguvernøren får så ordet og sier noen velvalgte ord om hvorfor vi ønsker det fellesskapet som Lionsbevegelsen gir oss, og hvilke forpliktelser som medlemskapet medfører. De nye medlemmene har nylig hørt vår norm og målsetting, og guvernøren kan da spørre dem kollektivt: ”Dere har nå hørt Lions etiske norm og Lions mål. Aksepterer dere medlemskap i Lions Clubs International?”

Videre: ”Vil dere gå sammen i den nye Lions Club ……, og påta dere de forpliktelser som medlemskap medfører?”

Etter å ha fått et unisont ”ja” på begge spørsmål, kan guvernøren så dele ut Charterbrevet til Charterpresidenten, som samtidig også får sitt medlemsertifikat og jakkemerke.

Sammen med guvernøren overrekker så presidenten sertifikater og merker til de andre medlemmene.  

Seremonimester erklærer så denne høytidelige Charteroverrekkelse for avsluttet, og forsamlingen kan så gå til bords.

Når det gjelder gaver til den nye klubben, har det etablert seg en praksis om at fadderklubben gir en gonggong med klubbe i gave. Klubbene i sonen går sammen om en flaggborg, og de enkelte klubbene gir gjerne bort et banner. I noen tilfelle har klubbrepresentantene med seg en sjekk fra aktivitetskassen sin med melding om at denne gaven skal inn i den nye klubbens aktivitetskasse.

Straks etter charterfesten kommer så den nye klubben i gang med møter og aktiviteter. Det er av stor betydning for den nye klubben at de to fadderne blir invitert til disse og at de tar seg tid til å delta.