Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Mer frivillighet enn du tror!
Mer frivillighet enn du tror!

Bli med på #frivilliginnsats. Montasje: Sandra Eriksen, Frivillighet Norge.

Mer frivillighet enn du tror!

80 prosent svarer at det er viktig at alle innsamlede midler går til organisasjonens formål. Les Frivillighet Norges undersøkelse "Frivillighetsbarometeret".

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge, og arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten. Det er behov for å kartlegge atferd, holdninger og interesser i frivillighets-Norge, samt holdninger til frivillighet blant den generelle befolkningen.

Frivillighet Norge har i samarbeid med TNS Gallup gjennomført en undersøkelse om frivillighet i Norge. Organisasjonene fikk stille ett spørsmål hver i tillegg til felles spørsmål, og vi stilte da følgende spørsmål:

Lions_Frivillighetsbarometeret 2014_Page_3

Oppsummering:

Nesten 2 av 3 har gjort frivillig arbeid i løpet av de 12 siste månedene, og hver fjerde norske innbygger bruker 5 timer eller mer hver måned på frivillig arbeid. De organisasjonstypene flest oppgir å ha gjort frivillig for er organisasjoner knyttet til lokalmiljø/bosted og idrettsorganisasjoner, etterfulgt av kulturorganisasjoner.

Mange er selv medlemmer i organisasjonene de har jobbet frivillig for, men alle organisasjonstypene kartlagt i undersøkelsen har i større eller mindre grad også frivillige som ikke er medlemmer. Dette indikerer at organisasjonenes medlemstall ikke gir et fullstendig bilde av omfanget av frivillig arbeid.

I og med at en så stor andel av befolkningen i større eller mindre grad deltar i frivillig arbeid, speiler ‘den typiske frivillige’ i stor grad befolkningen for øvrig. Det er imidlertid noen grupper som er over- og underrepresentert totalt sett: De under 30 år, ‘sofavelgere’ og de med et individorientert verdisyn bidrar i mindre grad med frivillig arbeid. Blant de som deltar mest finner vi en overrepresentasjon av ‘idrettsforeldre’, mennesker med felleskapsorientert verdisyn, og personer med lav husstandsinntekt. Det er også noen forskjeller på tvers av de ulike organisasjonstypene.

Andelen som faktisk bidrar frivillig – i stor eller liten grad – er høyere enn hva flertallet i befolkningen tror; et flertall (57 %) tror andelen i den norske befolkningen som gjør frivillig arbeid er under 40%. Flertallet i befolkningen tror altså at færre bidrar enn hva som faktisk er tilfellet.

Det å selv kunne påvirke hvor mye tid og energi man legger ned i frivillig arbeid er den viktigste ‘ytre betingelsen’ for frivillig arbeid. Dette gjelder på tvers av ulike organisasjons-typer. I tillegg er det demokratiske aspektet ved frivillighet viktig: Mulighet til å påvirke organisasjonen/aktiviteten fremheves som viktig av mange. Dessuten er det viktig at man får benyttet sine ferdigheter/ kompetanse. Dette er alle viktige betingelser frivillige organisasjoner bør vektlegge i arbeidet med å legge til rette for sine frivillige.

Også blant den tredjedelen av befolkningen som ikke har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året er muligheten til selv å påvirke hvor mye tid og energi man legger ned den viktigste betingelsen for at de skal kunne begynne med frivillig arbeid. En annen viktig betingelse for denne gruppen er det å ha klare oppgaver og at aktiviteten er godt organisert. Dette kan tyde på at det for de som ikke er så vant til å jobbe frivillig er viktig å ha konkrete oppgaver man trives og vokse med.

Potensialet til å rekruttere blant de som ikke har gjort en frivillig innsats de siste 12 månedene synes absolutt å være til stede: I overkant av hver fjerde som ikke har gjort frivillig arbeid svarer bekreftende på at de ville latt seg rekruttere, og hele 2 av 3 er ikke kategorisk avvisende (svarer vet ikke). Dette indikerer at det, hvis man legger til rette for det og spiller på de rette motivasjonsfaktorene, er et uforløst potensial blant de som ikke bidrar frivillig i dag.

Den viktigste motivasjonsfaktoren for å stille opp som frivillig blant de som ikke er frivillige i dag, er muligheten til å være til nytte og bidra i samfunnet. Engasjement for saken er også viktig. Blant de som allerede bidrar med frivillig arbeid er det ikke uventet ulike motivasjonsfaktorer for ulike typer frivillig arbeid. Likevel ser man tydelige mønster på tvers av organisasjoner. For mange handler det om å føle at man er til nytte og bidrar med noe. Dessuten ser mange frivillig arbeid som en god anledning til å bli kjent med lokalmiljøet. Med unntak for politiske og religiøse organisasjoner, fremstår ikke engasjement for en sak like viktig blant de som bidrar frivillig i dag som for de som ikke bidrar frivillig.

Lenker: